תנאי שימוש באתר – מויה תיירות בע"מ

 
מויה תיירות בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו") מברכת אותך על ביקורך באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ו/או ביצוע פעולות באתר (להלן: "השירות(ים)"). השירותים מאפשרים למשתמשים (להלן: "המשתמש" או "המזמין" או "אתה") להזמין שירותי תיירות ונסיעות, לקבל מידע אודות תחומי העיסוק של החברה וכן להשאיר פרטי התקשרות לצורך יצירת קשר מטעם החברה.
הודעות חשובות, אנא קראו בעיון:
בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003: 
פרטי העוסק – מויה תיירות בע"מ, ח.פ. 516300555 רח' ראול ולנברג 2, תל אביב, 6971901.
דוא"ל –  info@moyagroup.co.il. 
טלפון – 076-5411133. 
 
משלוח הודעות שונות: על מנת להעניק את השירות, אנו אוספים מידע, חלקו מידע אישי מזהה, בעיקר לצורך מתן השירותים או משלוח הודעות פרסומיות (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הודעות דיוור ישיר (בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ו/או משלוח הודעות שיווקיות ממוקדות, בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו [לינק] והדין. פניות אלה יהיו מאת החברה. הנך מסכים בזאת לשימוש במידע, לדיוור ישיר ולקבלת הודעות פרסומיות, כמפורט בפסקה זו וכן במדיניות הפרטיות שלנו. אנא ראה פרטים נוספים לעניין זה במדיניות הפרטיות שלנו.
 
אחריות צדדים שלישיים: האתר יציג פרטים אודות אתרי אינטרנט ושירותים של צדדים שלישיים, כגון חברות תעופה וספקי תיירות, אך לא רק, אשר נמסרו לחברה על ידי אותם צדדים שלישיים (למשל, טיסות, מלונות, שעות פעילות וכיו"ב). לחברה לא תהיה כל אחריות לנכונות הפרטים הללו. המשתמשים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה כלפי החברה בקשר לטיב השירותים או המוצרים שסופקו (או שלא סופקו) להם על ידי צדדים שלישיים (לרבות בכל הנוגע לטיסות, הטבות, בתי מלון, שינוי הזמנות או ביטול הזמנות, מדיניות החזרים, פרסומים או מצגים אחרים). 
גיל מינימלי: השירות אינו מיועד לקטינים. אנא ראו פרטים נוספים בעניין זה במדיניות הפרטיות.
 
1. הסכמה לתנאי השימוש
אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש בשירותים. בעצם שימושך בשירותים, לרבות גלישה באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה (להלן, ביחד: "התנאים"). אתה מסכים כי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימושך בשירותים. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.
אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה או מלעשות שימוש בשירותים.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 
2. השירותים והגבלות חשובות
האתר מאפשר למשתמשים לבצע הזמנות של שירותי תיירות ונסיעות וכן לקבל מידע אודות החברה, לרבות השירותים אותם החברה מציעה, יתרונותיה בשוק התיירות, פתרונות לעסקים ופתרונות טכנולוגיים, אך לא רק. כמו כן, האתר מאפשר למשתמשים ליצור קשר עם החברה לצורך קבלת מידע בדבר השירותים המוצעים על ידי החברה. 
 
האתר עשוי להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, ה-"look and feel", אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים אשר זמינים בהם או דרכם (להלן: "התכנים"). כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות החברה ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.
 
החברה שומרת את הזכות לצרף מידע נוסף בקשר עם השירותים המוצעים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מודע לשינויים אלה ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. 
 
השירותים והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" ("AS IS") והשימוש בהם הינו באחריותך הבלעדית. 
 
הטבות ופרסומות המופיעות בקשר עם מוצרים או שירותים של צדדים שלישיים באתר (והפרטים המוצגים בהם), נמסרו לחברה על ידי אותם צדדים שלישיים ומוצגות לנוחות המשתמשים בלבד. החברה אינה ממליצה ואינה מעניקה חסות למוצרים ו/או שירותים של צדדים שלישיים. המשתמש בלבד יחליט האם לרכוש מוצר או שירות מצד שלישי אם לאו. 
 
לחברה לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בתכנים או בכל מידע אחר המופיע באתר.  
 
3. הודעות והתראות
במהלך הגלישה באתר, המשתמשים יכולים להזין פרטי התקשרות לצורך יצירת קשר עם החברה לקבלת מענה על שאלות ומידע בדבר השירותים, לרבות שם מלא, מספר טלפון נייד וכתובת אימייל. השירותים עשויים לכלול מיילים ו/או מסרונים. הנך מסכים בזאת לקבלת כל אלה. 
 
הודעות והתראות עשויות להישלח אליך בין היתר, אך לא רק, במקרה של עדכון בדבר מבצעים ו/או שירותים שהחברה מציעה. 
 
המשתמש רשאי לבטל את האפשרות לקבל הודעות פרסומיות ומיילים מטעם החברה, על ידי שליחת בקשה באימייל לכתובת info@moyagroup.co.il.
 
4. שימושים אסורים
פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש בשירותים באתר. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן אף עשויה לחשוף את המשתמש לחבות אזרחית ו/או פלילית. 
אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה, או בהסכמת החברה מראש ובכתב: (א) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, פוגענית ו/או מזיקה, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות (כולל בין היתר, זכויות קניין רוחני), או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לשירותים ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע, להכביד או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות או התומכות בהן, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, בעסקיך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות השירותים או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס בלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק מהאתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות הקניין הרוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאים ו/או על פי כל דין החל, המתיר פעולות אלו במפורש; (י) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה; (יא) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר; (יב) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יג) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (יד) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להתחזות לאחר, לעשות שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא על פי דין; ו/או (טז) להפר אי אלו מהתנאים.
 
5. מדיניות פרטיות
החברה מכבדת את הפרטיות של המשתמשים ומחויבת להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמו. אנו מאמינים כי למשתמשים הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המשולבת בתנאי שימוש אלה על דרך ההפניה. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תעשה שימוש במידע אישי אשר הועבר לחברה ו/או הונגש לה בהתאם למדיניות הפרטיות. כזכור, לפני השימוש באתר יש לקרוא תחילה ולהסכים למדיניות הפרטיות.
 
6. זכויות קניין רוחני
האתר והתכנים שבו, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בו, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות החברה ו/או נמסרו לה ברישיון, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, חוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה. 
בכפוף לתנאים, החברה מעניקה למשתמש, והמשתמש מקבל בזאת, רישיון מוגבל, אישי, בלתי-ייחודי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, בלתי-עביר, שאינו ניתן להמחאה ואשר לא ניתן להעניק בו רישיונות-משנה להשתמש באתר ובתכנים באמצעות מחשב או על גבי מכשיר נייד שבבעלות המשתמש באופן שאינו מסחרי, בהתאם לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים למשתמש זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת אשר ניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של החברה על פי כל דין. 
היה והמשתמש יספק לחברה משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי פעילות או איכות השירותים (להלן: "פידבק"), החברה תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים השירותים הנוכחיים או העתידיים של החברה, וכן תהיה זכאית להשתמש, ללא קבלת אישור המשתמש, בפידבק לכל מטרה שהיא וכל זאת מבלי להעניק למשתמש כל תמורה. המשתמש מאשר כי הפידבק יחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, המשתמש מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא.
 
7. סימני מסחר ושמות מסחריים
סימני המסחר והלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה (להלן: "סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) המובאים במסגרת השירותים שייכים לבעליהם (להלן: "סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה. 
 
8. זמינות האתר
זמינות ופונקציונאליות האתר תלויה בגורמים שונים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או צדדים שלישיים אחרים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות. המשתמש מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לתקלות כאמור; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרשנה פעולות תחזוקה אשר צפויות להשפיע על זמינות השירותים, עשויה החברה (אך לא חייבת) להודיע על כך מבעוד מועד.  
 
9. שינויים באתר
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר באתר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. המשתמש מסכים כי החברה לא תהיה אחראית כלפיו או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי, השעיה או הפסקת פעולת השירותים. 
אם הנך נדרש לתמיכה כלשהי בקשר לשימוש באתר, אנא צור איתנו קשר דרך האתר בלשונית "צור קשר". 
קישורים לאתרים של צדדים שלישיים 
קישורים מסוימים המופיעים באתר מפנים את המשתמש לאתרים או לשירותים שאינם של החברה ושאינם בשליטת החברה. מקורות אלה מובאים לנוחותך בלבד והחברה שומרת את הזכות למחקם בכל עת. והחברה אינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. שימושך במקורות אלה, האינטראקציות שלך עם צדדים שלישיים במסגרתם, וכל נזק שלכאורה נגרם לך כתוצאה משימושך בהם הנו באחריותך בלבד. רוב האתרים והשירותים המקושרים הללו מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לכל משתמש לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש באתרים ושירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביו. 
 
10. הסרת אחריות 
האמור להלן נועד להוסיף על הסרות האחריות המופיעות תחת הכותרת "הודעות חשובות" ובחלון המופיע בסעיף 2 לעיל.
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, השירותים והתכנים ניתנים למשתמשים "כמות שהם" ("AS IS"). בנוסף להחרגות האחריות הקבועות בתנאי שימוש אלה, על החברה, ו/או נציגי החברה, אין כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות למשתמש זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה. 
החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר ו/או התכנים יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (ב) כי כל השגיאות, התקלות או הפגמים באתר יתוקנו, ו/או (ג) כי תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו. 
החברה ו/או נציגי החברה לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. המשתמש מסכים כי השימוש באתר ו/או בתכנים הנם באחריותו הבלעדית. 
היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל. 
 
11. הגבלת אחריות
במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה ו/או מהאתר ו/או מהתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש בהם, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו. 
 
12. שיפוי
המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא כדין; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום ההתקשרות עם החברה. 
 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי כאמור, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה מלאה אתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך. 
 
13. שינויים בתנאי השימוש
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת ומבקשת מכלל המשתמשים לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר. נודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, אשר ייכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון השוטף האחרון, והמשך השימוש שלך לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. 
 
14. הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים
החברה רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישת המשתמש לשירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין. בנוסף, החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. המשתמש מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטות אלה. הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.
  
15. כללי
(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בו יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ויתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליו אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר ו/או מהתנאים, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה לצד ג' כלשהו ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת. 
 
16. שאלות
במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים, הינך מוזמן לפנות אלינו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת  info@moyagroup.co.il. 
אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.