תנאי הזמנה באתר – מויה תיירות בע"מ


מויה תיירות בע"מ (להלן: "החברה" או "אנחנו") מברכת אותך על ביקורך באתר האינטרנט (להלן: "האתר") ו/או ביצוע פעולות באתר (להלן: "השירות(ים)"). השירותים מאפשרים למשתמשים (להלן: "המשתמש" או "המזמין" או "אתה") להזמין שירותי תיירות ונסיעות, לקבל מידע אודות תחומי העיסוק של החברה וכן להשאיר פרטי התקשרות לצורך יצירת קשר מטעם החברה.
הודעות חשובות, אנא קראו בעיון:

בהתאם לתקנות רישוי שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003:
פרטי העוסק– מויה תיירות בע"מ, ח.פ. 516300555 רח' ראול ולנברג 2, תל אביב, 6971901.
דוא"ל– info@moyagroup.co.il.
טלפון– 076-5411133
 
1.     שירותי סוכנות נסיעות
במסגרת התקשרותך עם החברה, תשמש החברה כסוכנות נסיעות ותעניק לך "שירותי סוכנות נסיעות", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. ככזו, תשמש החברה כמתווכת בינך לבין נותני שירותי סוכנות נסיעות מקבילים או נותני שירותי התיירות עצמם, כגון: ספקי טיסות, שירותי קרקע שונים, שירותי לינה והארחה, הסעות, שירותים מיוחדים וכדומה, בהתאם להזמנה שנערכה (להלן: "ספקי השירותים"). בפועל, אף אחד מן השירותים המוצעים באתר אינו מסופק על ידי החברה או מטעמה, וכולם מוזמנים ונרכשים מן הספקים השונים, והם או מי מטעמם יספקו את השירותים במישרין למזמין.
 
כ"סוכנות נסיעות" החברה מזמינה עבור המזמין את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם החברה לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או לתקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש.
 
הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם ובהתאם למידע הנמסר מספקי השירותים.

2.     נגיף הקורונה (Covid-19)
מידע בדבר ההנחיות הנדרשות טרם הטיסה, בישראל ובמדינות היעד השונות, ניתן למצוא בלינק הבא https://corona.health.gov.il.

3.     התקשרות עם החברה במסגרת ההזמנה
עריכת הזמנה באתר משמעה העברת בקשה לחברה לערוך הזמנה למוצר המבוקש על ידי הלקוח אצל הספקים השונים, בהתאם לתנאי כל הזמנה אצל הספק, לרבות העברת כספי ההזמנה לספקים השונים בהתאם לתנאים אלו ולדרישותיו.
 
יצוין במפורש, כי כל הזמנה אצל החברה הנה הזמנה על תנאי, שהינו אישור ההזמנה אצל הספק ממנו הוזמנו השירותים עבור המזמין, ולפיכך אינה מחייבת את החברה עד למועד קבלת אישור זה ומסירתו למזמין.
 
בהתאם, הזמנה המתקבלת באתר הנה בחזקת "בקשה להזמנה", ולא תחייב את החברה בשום אופן עד שתימסר למזמין הודעת אישור נפרדת מהחברה, בכתב או בטלפון. למזמין אין כל זכות כלפי החברה הנוגעת לשירותים שהוזמנו טרם קבלת אישור על הזמנתם מן הספק.
 
עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשת המזמין, כולה או חלקה, חשבונו של המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות.
 
שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים - מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלים כלשהם, תוספת ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לחברה, לפי העניין.

מפאת אופיו הדינמי מאוד של תחום התיירות, המידע בכלל והמחירים בפרט שבאתר האינטרנט משתנים לעיתים תכופות. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מספקי השירותים ומתעדכן כל העת כאמור. המחיר הסופי יינתן בסמוך ולפני ביצוע ההזמנה - הכל בכפוף לתקנון תנאי ההזמנה ולתנאי השימוש באתר האינטרנט.
 
כל המידע המופיע באתר אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל לגביהם מאת הספקים השונים. אחריות החברה למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקים או נותני השירותים המציעים אותם למכירה, ולכך שנמסר למזמין במלואו.
 
מכוח עריכת ההזמנה, מעניק המזמין לחברה את כל ההרשאות הנדרשות מטעמו לפעול ולקשור אותו בכל יחס חוזי עם ספקי השירותים השונים, מקום בו נדרשת התקשרות זו במישרין ביניהם.
 
הזמנת מוצר אחד באתר אינה תלויה ואינה קשורה בהזמנת מוצר אחר באותה הזמנה או בהזמנה נפרדת, אלא אם נמכרו המוצרים מלכתחילה כמקשה אחת. הזמנה אחת באתר אינה קשורה ואינה מתייחסת בדבר להזמנה אחרת, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. במוצר המאגד מספר שירותים, כגון: חבילות נופש וטיולים מאורגנים, יחולו במאוחד על כל שירות המאוגד במסגרת המוצר ההוראות המתאימות לו במסגרת תנאים כלליים והגבלות אחריות אלו.
 
מובהר במפורש, כי החברה לא תישא באחריות לאספקה לקויה של השירותים בפועל, בין בשל תקלות הקשורות בספקים ו/או בנותני השירותים עצמם, ובין בשל תקלות שאינן קשורות בהם, כגון: שביתות, מזג אויר גרוע, תקלות בלתי צפויות, ימי חג ומועדים וכיוצא בזה.
 
השירותים המוצעים באתר אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. החברה לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים. מומלץ למזמין לרכוש בנוסף לשירותי התיירות ביטוח רפואי, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות, וכן ביטוח כבודה וכל ביטוח אחר שעשוי להיות רלבנטי להזמנה.
 
כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן.
 
חובה על המזמין להשאיר בידי החברה מספר טלפון בארץ לצורך מסירת הודעות במקרי חרום, בכל זמן שהותו בחו"ל. על המזמין לוודא כי פניות למספר טלפון זה בעת הצורך יענו.
 
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל עניין הקשור או נובע מן ההתקשרות בין המזמין לבין החברה תהיה לבתי המשפט בתל אביב בלבד. ההתיישנות על תביעה שכזו תוגבל לשנתיים מיום ביצוע ההזמנה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח- 1958.

4.     טיסות ואשרות
המידע המופיע באתר הנוגע לטיסות סדירות נלקח ישירות בזמן אמת ממסדי הנתונים של המובילים האוויריים השונים, ומסתמך במלואו עליהם. הטיסות הסדירות המוצעות באתר כוללות טיסות באישור מיידי ורישום לרשימת המתנה, המתנהלת על ידי המוביל האווירי.
 
כל המידע המופיע באתר מתייחס לבעלי דרכון ישראלי בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל ענין הקשור באשרת יציאה או כניסה נדרשת לצורך קבלת שירות המוצע באתר, במקרה בו המזמין לא ציין בפניה במפורש כי אינו מחזיק בדרכון ישראלי.
 
המידע המופיע באתר אינו מתייחס לצורך באשרות כניסה ליעדים מוצעים מסוימים, תוך שיתכן בהחלט כי ישנו צורך בכך. למזמין שמורה הזכות לפנות אל החברה לשם בירור הצורך באשרות כניסה קודם ההזמנה, ומשלא עשה כן נטל על עצמו את כל האחריות הקשורה בכך. לא תבוטל הזמנה ולא יבוצע החזר כספים מחמת חוסר יכולת של המזמין להשיג אשרת כניסה נדרשת.
 
על המזמין להופיע לטיסה כשבידו דרכון תקף לששת החודשים שלאחר מועד הטיסה, וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארץ היעד, או להיפך. בהתאם להוראות חוק הדרכונים אזרח ישראלי חייב לצאת מישראל ולהיכנס אליה באמצעות דרכונו הישראלי.
 
חובה על מזמינה להביא לידיעת החברה כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידיהן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה.
 
חובה להתייצב בדלפקי הבידוק של הטיסה שעה אחת לפחות בטיסות בתוך ישראל ושלוש שעות לפחות בטיסות בינלאומיות.
 
מובהר במפורש כי הזמנת כרטיס טיסה אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה ו/או אפשרות להעלות את כבודת הנוסע למטוס ללא תשלום נוסף, אלא אם צוין הדבר במפורש במסמכי ההזמנה ובכרטיס הטיסה. מחירי שירותים שכאלו משולמים ישירות למוביל האווירי במהלך מתן השירות ואינם קשורים לחברה, והם אינם מפורסמים במסגרת פרסום השירותים המוצעים למכירה באתר. ניתן לברר פרטים אלו קודם ההזמנה על ידי פניה טלפונית לחברה. החברה אינה מתחייבת בשום דרך שהיא על מחירי שירותים נוספים, משום סוג שהוא, שאינם כלולים בכרטיס הטיסה שהוזמן.
 
שירותים מיוחדים לבעלי מוגבלות יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה.
 
חבילות הנופש המוצעות באתר עשויות לכלול טיסות מסוג שכר.
 
מארגני טיסות השכר והמובילים האוויריים המבצעים טיסות שכר שומרים לעצמם הזכות לשנות את זהות המוביל האווירי ו/או את מספר הטיסה, כל עוד מתבצעת ההובלה האווירית במועד ובמקום המיועד לכך. טיסת שכר אינה כוללת התחייבות לטיסה מסוימת. פרטי הטיסה הקובעים לעניין זה הם אלו הנקובים בכרטיסי הטיסה, אף אם הם שונים מהאמור בכל מסמך אחר, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מהחברה או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי פרטי הטיסה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמזמין כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול עסקה.
 
חובה לאשרר טיסת חזור בכל טיסת שכר, לפי ההוראות המופיעות על כרטיס הטיסה. בטיסות שכר המשולבות בחבילות נופש נעשה לעיתים העדכון על מועדי הטיסה חזור באמצעות הודעות מרוכזות לבתי המלון. במקרה כזה, על המזמין להקפיד על ההוראות שימסרו לו מטעם הספק הנוגעות לכך. הזמנת כרטיס טיסה בטיסות שכר אינה כוללת הגשת מזון ומשקאות במהלך הטיסה.

5.     תרופות וחיסונים
יש לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. מומלץ לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

6.     בתי מלון
הזמנה לחדר במלון המוצע למכירה באתר היא לאחד מטיפוסי החדרים הרגילים הנמצאים במלון, לקטגוריה הבסיסית ביותר. אלא אם צוין אחרת במפורש באתר ובמסמכי הנסיעה, כל חדר מוזמן יהיה מן הסוג האמור בלבד, אף אם יועד לשהיית יותר משני אנשים. בחדרים המיועדים לשהיית יותר משני האנשים, על פי רוב ילונו השוהים הנוספים על מיטות מתקפלות.
 
מובהר במפורש כי המחירים המוצגים באתר בנופש בישראל הנם מחירים לישראלים בלבד.
 
שיבוץ המזמין לחדר במלון יבוצע בפועל לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית המלון, כפי שיקבע בזמן אמת. החברה אינה יכולה להתחייב לחדר מסוג מסוים, באגף מסוים, במבנה מסוים או במיקום מסוים.
 
האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד.
 
במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג החברה להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למזמין מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק החברה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למזמין טרם אישורה הסופי של ההזמנה. צורך ייחודי יהיה רק כזה שנרשם במפורש בטופס אישור ההזמנה או במסמכי ההזמנה מיד עם ביצועה, טרם העברתה לאישור הספק. בתוך כך, שירותים מיוחדים לבעלי מוגבלות יסופקו רק אם אושר הדבר מלכתחילה וצוין במפורש במסמכי ההזמנה.
 
במקרה של הזמנת יותר מחדר אחד במסגרת אותה ההזמנה אין כל התחייבות מטעם החברה לסמיכות החדרים.
 
דירוג בתי המלון המוצעים באתר נלקח ישירות מן הספקים השונים, ובהסתמך עליהם לחלוטין. דירוג המלון הקובע בפועל הוא זה המופיע בפרסומיו הרשמיים של המלון.
 
הכניסה לחדרים במלונות בארץ ובחו"ל הינה החל מהשעה 16:00 והיציאה מהם היא עד השעה 11:00 בצהריים, מבלי כל קשר למועדי הטיסות. למרות האמור לעיל, במלונות בישראל הכניסה בימי שבת תתקיים רק בצאת השבת בחלק מבתי המלון ולפי שיקול דעתם בלבד.
 
אצל בתי המלון וספקי שירותי הלינה וההארחה השונים בארץ ובעולם מתרחשים לעיתים מקרים של רישום יתר, בהם לא מתאפשר לבית המלון או לספק שירותי הלינה לספק את השירות שהוזמן על אף שאושר. בהתאם לנוהל הקבוע אצלם למקרים שכאלו, בהגיע המזמין למדינת היעד, במקרה של רישום יתר, עשויים ספקי השירותים להעבירו למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות מקום לבית המלון שהוזמן. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי או כל סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור, ככל שזו נעשתה.
 
פירוש בסיסי אירוח במלונות המוצעים באתר:
BB/CB(לינה וארוחת בוקר) - ארוחת בוקר קונטיננטלית/בופה בלבד.
HB(חצי פנסיון) - ארוחת בוקר וארוחה חמה נוספת, לפי בחירת המלון, על פי רוב ארוחת ערב.
FB(פנסיון מלא) - שלוש ארוחות.
AI(הכול כלול) - שלוש ארוחות, בתוספת שתייה קלה ותוספות ("אקסטרות") נוספות לפי שיקול דעת המלון המשתנה מעת לעת, לא בהכרח כל התוספות שהמלון מציע באותה עת.
 
חלק מן השירותים המוצעים על ידי בתי המלון השונים הינם עונתיים ולא פועלים בכל ימות השנה. להנהלת בית המלון שיקול דעת לעניין מועדי הפעלת השירותים השונים בפועל, לרבות מיזוג האוויר, או הפסקת פעילותם בשל תקלה או לצורך תחזוקה, אף ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למזמין מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי המזמין. בקשה לבירור כאמור תועבר לחברה במעמד עריכת ההזמנה בלבד.
 
שימו לב, בחלק מהערים מוטל מס מקומי על תיירים הלנים בבתי מלון בעיר. גובה המס נגזר מרמת המלון ומשולם לפי מספר הלילות ולא ניתן לגבות את המס בישראל אלא בתשלום ישיר בבית המלון. המס כאמור איננו נכלל במחיר העסקה.
 
החברה אינה אחראית למקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בניה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למזמין בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 
החברה אינה מתחייבת לאספקת שירות כלשהו במלון ככלול במחיר ההזמנה, אלא אם נרשם השירות במפורש באתר ובמסמכי ההזמנה, וכן אינה מתחייבת למחיר שירות שאינו כלול כאמור.
 
תשלום בגין תינוק הינו בגין רכיב הטיסה בלבד. בחלק מבתי המלון גובים בגין מיטת תינוק, תשלום אשר יבוצע ישירות למול בית המלון.
 
מנין ימי חבילת נופש הוא לפי מספר הלילות בבית המלון הכלול בה, בלי כל קשר לזמן השהיה המלא בחו"ל בפועל, הנקבע בהתאם למועדי הטיסות הכלולות בחבילת הנופש.

7.     טיולים מאורגנים
בנוסף לכל הוראה אחרת, לרבות לעניין טיסות, אשרות ובתי המלון כמופיע לעיל, ומבלי לגרוע מהן, יחולו על הזמנת טיולים מאורגנים הוראות מיוחדות כמפורט להלן.
 
המסלולים המפורטים באתר החברה מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו להמחשה כללית בלבד. חלק מהטיולים יופעלו במסלול הפוך או שונה מהמתואר. יתכנו בהחלט שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של ספקי השירותים השונים, לרבות שינויים במסלול תוך כדי הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לביצוע המסלול ולא לסדר מסוים שלו.
 
במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן.
 
מארגן הטיול המאורגן רשאי עד 10 ימים לפני יציאת הטיול, לבטל כל טיול מכל סיבה שהיא, לרבות אם מספר הנרשמים אינו מצדיק את ביצועו והכול לפי שיקול דעתו. עד למועד האמור, כל הרשמה לטיול מאורגן הנה הרשמה מקדמית על תנאי, ואין כל התחייבות מצד החברה ו/או מארגן הטיול להוציאו לפועל עד למועד זה.
 
במקרה שבשל שינויים בזמני הטיסות הכלולות בטיול המאורגן יאלץ מארגן הטיול לקצר את משך הטיול או לבטל פעילות כלשהי הכלולה בו, יזוכה הנוסע בהתאם.
 
הטיולים המפורטים פתוחים להרשמה לציבור הרחב כולו וללא הגבלת גיל. המארגנים אינם מתחייבים שתהיה התאמה כלשהי בין המשתתפים בטיול, לרבות לעניין גיל המשתתפים או כל קטגוריה או אפיון אחרים.
 
נוסע לא יהיה זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו.
 
הטיסות הכלולות בטיול המאורגן יכולות להיות טיסות סדירות או טיסות שכר.
 
התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת באמצעות אוטובוסים, לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום.
 
מארגני הטיולים השונים אינם מתחייבים ללינה במרכזי הערים. תתכן לינה מחוץ לעיר או באזור העיר או בעיר סמוכה לזו המצוינת במסלול הטיול.
 
המשתתפים בטיול המאורגן יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו ימים ספורים לפני יציאת הטיול. התחייבות מארגן הטיול היא לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהותו, והוא שומר לעצמו את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר במקרה הצורך, גם במהלך הטיול והכול ללא הודעה מוקדמת. לפיכך, אין להסתמך על רשימת המלון לשום צורך שהוא, למעט דירוג רמת המלון המיועד.
 
חלוקת החדרים במלון מתבצעת ע"י הנהלתו ואין הדבר בשליטת החברה או מארגן הטיול. קבלת חדרים בבתי המלון תהיה אחרי השעה 16:00. פינוי החדרים מתבצע לא יאוחר מהשעה 10:00, כאשר ייתכנו מקרים בהם הטיסות הכלולות בטיול מחייבות עזיבה מוקדמת יותר.
 
מחיר הטיול כולל תשר מיועד לנותני השירותים בחו"ל, כגון: נהגים, מדריכים מקומיים, מלצרים בארוחות הכלולות בטיול וכד', ואינו כולל תשר למלווה הקבוצה הישראלי. נהוג לתגמל את המלווה הישראלי בסוף הטיול, לפי שיקול דעת הנוסעים ומיוזמתם.
 
מובא בזאת לידיעת המזמין כי מארגני הטיולים המאורגנים שומרים לעצמם בדרך כלל את הזכות לשנות באופן מהותי, מעבר למצוין לעיל, את מועדי הטיול, נתיבי הטיסה, תוכנית הטיול ומחירו לפני יציאת הטיול. לאחר שנמסרו שינויים אלו למזמין יהיה המזמין רשאי לבטל את השתתפותו בטיול, על פי תנאי התקנון של מארגן הטיול, מקבלת הודעת המארגנים על השינויים, ויהיה זכאי להחזר כל הסכומים ששילם למארגנים לרבות דמי הרישום. לא הודיע הנוסע על ביטול השתתפותו לאור השינויים, ייחשב כמי שקיבל אותם והסכים להם במלואם. לחברה אין חלק או עניין בשינויים כאלו והם אינם מצויים תחת שליטתה או באחריותה.

8.     השכרת רכב
גיל המינימום להזמנת רכב שכור הוא 21 שנים. ההזמנה מתבצעת לנהג יחיד ברכב המוזמן, על שמו של המזמין. ייתכן כי תחול תוספת ביטוחית נפרדת לנהגים מתחת לגיל 25.
 
חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל.
 
על מזמין רכב שכור בחו"ל להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב השייך לו, וכן רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף.
 
השימוש ברכב השכור מוגבל למדינה שבה נמסר למזמין, אלא אם צוין הדבר אחרת במפורש במסמכי ההזמנה.

9.     הפלגות נופש
בנוסף לכל הוראה אחרת ומבלי לגרוע ממנה, יחולו על הזמנת הפלגות נופש הוראות מיוחדות כמפורט להלן.
 
הזמנה לחדר באוניה היא לחדר מהדירוג הנמוך ביותר הקיים באוניה, אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי ההזמנה. לעיתים קרובות חדרים אלו מיועדים לשהייה של 4 אנשים לפחות, והמחיר המופיע באתר מתייחס לנוסע יחיד בחדר שכזה.
 
מועדי ההפלגה הקובעים הם אלו הנקובים במסמכי העלייה לאוניה, אף אם שונים הם מהאמור בכל מסמך אחר, אלא אם כן נמסרה ללקוח הודעה מפורשת מהחברה או ישירות מספקי השירותים השונים על שינוי מועדי ההפלגה, הגוברת על כל האמור במסמך אחר.
 
על המזמין להתייצב בדלפקי הקבלה להפלגה בנמל המוצא 3 שעות לפני שעת ההפלגה המיועדת.
 
על המזמין להופיע להפלגה כשבידו דרכון ישראלי תקף לששת החודשים שלאחר מועד ההפלגה, וכל האשרות הנדרשות לצורך יציאה מישראל וכניסה לארצות היעד.
 
סיורי הבחירה ביבשה המוצעים למפליגים אינם כלולים או קשורים בהפלגה, ומסופקים על ידי נותני שירותי תיירות מקומיים שאינם קשורים לחברה. זמני שהותם של המפליגים ביבשה אינם נמצאים באחריותו של מפעיל ההפלגה, והוא אינו אחראי לנזק שייגרם למפליגים במהלך זמנים אלו. על המזמינים להקפיד לשוב לאוניה בזמן המדויק בו נתבקשו לעשות כן.
 
חובה על מזמינת הפלגת נופש להביא לידיעת החברה כי היא הרה, קודם ההזמנה. בכל מקרה, נשים בהריון עד שבוע 22 חייבות להתייצב להפלגה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף בהפלגה. נשים מעבר לוותק הריון של 22 שבועות, לרבות אלו שתגענה לוותק הריון זה במהלך זמני ההפלגה המתוכננים, אינן רשאיות להשתתף בה.

10.  תשלום וחיוב
חיוב כרטיס האשראי של המזמין במטבע חוץ יעשה לפי ערכו בשקלים בהתאם לשער העברות והמחאות של בנק ישראל במועד החיוב.
 
המחירים באתר תקפים להזמנות שבוצעו כולן באמצעותו בלבד. להזמנות בטלפון יתווספו דמי טיפול בסך 35 דולר ארה"ב בתיירות חו"ל ו- 100 ₪ בתיירות פנים, בהתאם למוצר המוזמן.
 
מחירי שירותי תיירות פנים המוצעים באתר נכונים לאזרחי ישראל בלבד.
 
כל עמלה הנדרשת מן המזמין לשם תשלום בכרטיס אשראי תחול על המזמין.
 
מובהר במפורש כי חובת המזמין לשלם בעבור ההזמנה בלתי תלויה בדבר, לרבות אישור חברת האשראי לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בכלל או באופן התשלום המבוקש, והיכולת לחייב את כרטיס האשראי בכלל או באופן המבוקש אינה תנאי להתקיימות ההתקשרות בין המזמין לבין החברה מכוח ההזמנה.
 
יובא בזאת כי החברה איננה מקבלת כרטיס אשראי זר (שלא הונפק בארץ).
 
מחירי השירותים המוצעים באתר ומספר המקומות הפנויים בהם נלקחים ישירות בזמן אמת מהספקים השונים, ומשתנים תכופות. מחיר ההזמנה הקובע הוא המחיר בעת ההזמנה, בכפוף לאישורה על ידי ספקי השירותים השונים.

11.  ביטולים והחזרים
ביטול הזמנה:
ביטול שאינו מכוח חוק הגנת הצרכן - ביטול הזמנה, אשר חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 אינו חל לגביו, יחויב בדמי ביטול בהתאם לתנאי הביטול של כרטיס הטיסה ו/או בכפוף לכל דין אחר החל על ההזמנה (להלן: "דמי הביטול"). בנוסף על דמי הביטול יחויב המזמין בדמי טיפול, בסך 35 דולר ארה"ב לכל אחד מהנוסעים, קרי: לכל כרטיס טיסה כמוגדר מטה (להלן: "דמי הטיפול"). כמו כן, וככל שכרטיס הטיסה נרכש באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס, יחויב המזמין בגובה עמלת סליקה אמריקן אקספרס (כמוגדר מטה). 
 
ביטול על פי חוק הגנת הצרכן- המזמין רשאי לבטל את העסקה, לגבי טיסה שממריאה או מגיעה לישראל, וזאת בתוך 14 ימים מיום ההזמנה (או קבלת אישור ההזמנה במייל, לפי המאוחר), אך לפחות 7 ימי עסקים לפני מועד הטיסה. דמי הביטול הינם בגובה של 5% או בסך מוחלט של 100 ₪ (לפי הנמוך), מעלותו של כל כרטיס טיסה לגבי כל נוסע. בנוסף, ככל שהכרטיס נרכש באמצעות כרטיס אמריקן אקספרס, יחויב המזמין גם בגובה עמלת סליקה אמריקן אקספרס.
 
ביטול במקרים מיוחדים- במקרים שבהם המזמין הוא אזרח ותיק, עולה חדש או אדם עם מוגבלות, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, בעסקה שנעשתה באמצעות מכר מרחוק, רשאי המזמין לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך נשוא העסקה, לפי המאוחר, וכן לא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין.
 
חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק שירותי תעופה")- בכל הקשור לביטולים/איחורים/הקדמת טיסות – חלה האחריות על חברת התעופה/המוביל האווירי. מבלי לגרוע מן האמור, יובהר, כי במקרה של ביטול טיסה על ידי חברת התעופה, על פי חוק שירותי תעופה, ובקשת המזמין להחזר כספי, יחויב המזמין בדמי טיפול בסך של 35 דולר ארה"ב לכל אחד מן הנוסעים, קרי: לכל כרטיס טיסה בהזמנה.
 
ביטול "מקטעי טיסות"- במקרים של ביטול מקטעי טיסות(למשל, עצירות ביניים ו/או טיסות מקשרות) יתכן החזר כספי או זיכוי, חלקי או מלא של חברות תעופה. על המזמין לפנות ישירות לחברת התעופה ולברר זכאותו אם בכלל לקבלת השבה של התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה, לרבות השבה של מסי הנמל ששולמו על ידו או שינוי מועד הטיסה. בכל מקרה וכאמור בתקנון זה, המזמין יחויב בדמי טיפול בסך של 35 דולר ארה"ב לכל נוסע בהזמנה.
 
דרכי ביטול:
בהתאם לסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן, להלן דרכי הביטול העומדות בפני הצרכן, בכפוף לתנאי הביטול בתקנון זה, בחוק ותקנות הגנת הצרכן:
 
ביטול באמצעות האינטרנט בדף ביטול הזמנה 
ביטול באמצעות המייל: info@moyagroup.co.il.
ביטול באמצעות הטלפון במספר 076-5411133 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-17:00.
ביטול בע"פ במשרדי החברה ברחוב ראול ולנברג 2, תל אביב-יפו.
ביטול באמצעות דואר רשום בכתובת משרדי החברה: ראול ולנברג 2, תל אביב-יפו (לתשומת לבכם, יש לוודא כי דבר הדואר הרשום יגיע למשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לפחות 7 ימי עסקים טרם המועד שנקבע לטיסה, ככל שנותרו ימים אלה, אחרת יש להודיע לחברה באמצעות הטלפון, האינטרנט, הדוא"ל או במקום העסק).
 
תוצאות הביטול על ידי המזמין:
המזמין מסכים במפורש לכך כי באישורו את ביטול הכרטיס במערכת ניהול ההזמנה, מכל סיבה שהיא (להלן: "ביטול הכרטיס"), בין אם התקבל בגין הביטול האמור זיכוי חלקי או מלא (לפי העניין), ובין אם לאו, ממחה המזמין באופן מלא ובלתי חוזר לחברה את זכויותיו בגין הביטול כאמור (להלן: "המחאת זכויות בגין ביטול"), ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם הביטול האמור ו/או בקשר עם המחאות זכויות בגין הביטול. במידה שחברת התעופה תאפשר (לפי שיקול דעתה הבלעדי) החזר מיסי נמל, יקוזז סך מיסי הנמל מדמי הטיפול. ככל שהמזמין לא יאשר קיזוז מיסי הנמל מדמי הטיפול, אזי ייגבו דמי הטיפול, וככל שחברת התעופה תאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי – יוחזרו למזמין מיסי הנמל בהתאם להחלטת חברת התעופה לעניין עצם ההחזר וסכומו.
 
שינוי בכרטיס הטיסה:
ככל שניתן לבצע שינוי בכרטיס הטיסה, יבוצע שינוי זה בתשלום של דמי הטיפול בסך של 35 דולר ארה"ב לכל אחד מהנוסעים. חיוב בגין עמלת סליקה אמריקן אקספרס: במקרה של ביטול הזמנה אשר התשלום בגינה בוצע באמצעות אחד מכרטיסי האשראי של חברת אמריקן אקספרס, תגבה החברה תשלום בגין עמלת הסליקה, כפי שנגבתה מהחברה על ידי אמריקן אקספרס, שכן זו אינה משיבה לחברה את עמלת הסליקה האמורה, במקרה של ביטול כאמור.
 
תנאים חשובים בעניין מערכת ניהול הזמנה:
לאחר השלמת ביצוע הזמנה באתר, כלל הקשור בהזמנה (העסקה) מבוצע על ידי הלקוח באתר, באמצעות מערכת ניהול הזמנה (להלן: "מערכת ניהול ההזמנה").
 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה בו הוראות חוק הגנת הצרכן, או כל דין רלוונטי אחר, מחייבות מתן שירות ללקוח בדרך ייחודית, תגברנה הוראות החוק/הדין הרלוונטי, על האמור לעיל. לדוגמא: ביטול הזמנה אשר הוראות חוק הגנת הצרכן חלות עליו יכול שייעשה בכל אחת מן הדרכים המפורטות בסעיף 14ט לחוק הגנת הצרכן וכמפורט בתקנון זה לעיל ולהלן.
 
ביטול או שינוי טיסה באמצעות החברה, יתאפשר עד 4 שעות לפני המועד הנקוב כמועד המראת הטיסה. ככל שנותרו פחות מ-4 שעות למועד המראת הטיסה, הנוסע רשאי לפנות ישירות אל הספק/חברת התעופה על מנת לבטל/לשנות את כרטיס/י הטיסה. החברה אינה אחראית לכל נזק בין אם עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהתקשרות בעניין ביטול ו/או שינוי שביצע הנוסע ישירות מול הספק/חברת התעופה.
 
משבר הקורונה העולמי:
בשל משבר הקורונה העולמי ישנן הוראות או מגבלות המוטלות על הנכנסים למדינות שונות, ככל שהם רשאים לכך, לרבות: מילוי טפסים וביצוע פעולות שונות, הצגת כרטיס "חזור" (יציאה ממדינת היעד חזרה), חובת בידוד, ביצוע בדיקת קורונה ותנאים בקשר לאפשרות להיכנס למדינה מסוימת, גם אם מדובר במדינה שבה התקיימה רק עצירת ביניים (קונקשן), וכן הנחיות של משרד הבריאות ביחס ליוצאים מישראל והשבים אליה. לפיכך, בטרם ביצוע הזמנה על המזמין לוודא ו/או לברר אילו מגבלות קיימות לעניין כניסה למדינת היעד אליה הוא מעוניין להזמין את כרטיס הטיסה (ו/או למדינה/ות בה/בהן מתבצעות עצירה/ות ביניים) ו/או לבדוק האם ואילו מגבלות קיימות לשבים לישראל לגבי המדינות האמורות. ככל שקיימות מגבלות כאמור על המזמין מוטלת האחריות לבדוק אם ביכולתו לעמוד בהן, שכן החברה אינה אחראית ליידע את הנוסעים בדבר המגבלות האמורות, והאחריות על כך חלה באופן בלעדי על המזמין.
 
הוראות כלליות:
בנסיבות ובמקרים מסוימים, לרבות פגם או אי התאמה בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לצרכן, ייתכן שיתאפשר ביטול עסקה גם מעבר לפרק הזמן הקבוע בחוק והצרכן יהיה זכאי להחזר ללא דמי ביטול.
 
ביחס להזמנות שחוק הגנת הצרכן אינו חל עליהן ושלא ננקב לגביהן במסמכי ההזמנה שיעור דמי ביטול מסוים, יהיו דמי הביטול בשיעור מלא (100%), וביטול הזמנה לא יקנה זכות להחזר כספי כלשהו, למעט מסי נמל, שיושבו ללקוח.
 
במקרים בהם נרכשה אופציית ביטול יבוצע החזר כספי בהתאם לתנאי אופציית הביטול שהיו בתוקף במועד רכישתה.
 
בכל מקרה שבו ספק השירותים בהזמנה יבטל את העסקה כתוצאה מכוח עליון (לרבות בקשר עם מגפת הקורונה), יוחזר הסכום ששולם בהזמנה, בניכוי דמי טיפול בשיעור 35 דולר ארה"ב מסכום ההזמנה, והכל בכפוף לחוק הגנת הצרכן.
 
כל דמי ביטול בהתאם להוראות פרק זה, למעט ביטול מכוח החוק, יחשבו כפיצוי מוסכם בהתאם להוראת סעיף 15 לחוק החוזים (תרופות), התשל"א-1971.
 
שינוי כל אחד מפרטי ההזמנה, לרבות זהות המזמינים, פרטי ואופן התשלום או המוצרים המוזמנים לאחר סיום תהליך ההזמנה, כרוך בתשלום דמי שינוי לחברה.
 
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
 
החברה תהא רשאית לבטל עסקה: (א) במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; ו/או (ב) במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
 
מובהר כי התקציר האמור מובא לצורך נוחות בלבד, כי אין בו בכדי לגרוע מהוראות החוק וכי נוסחו המלא של החוק הוא המחייב.